Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Vedtægt 2012

Arkiv

Vedtægter for
FORENINGEN KLITPLANTAGEN BLOKHUS

pr. 21.7.2012
________________________________________

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ” Foreningen Klitplantagen Blokhus”. Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder, både lokalt og på landsplan. Foreningen kan tilslutte sig en landsdækkende fritidshusforening samt oprette et vejlaug/vejfond til varetagelse af forpligtelserne i henhold til vedtagne deklarationer.

§ 3 Medlem
Som medlem kan optages enhver ejer eller lejer af en sommerhusgrund beliggende i Blokhus Klitplantages nuværende område (Lokalplan nr. 200). Enhver ejer af en grund udstykket fra matr. Nr. 61b er jf. tinglyst deklaration pligtig til medlemskab af foreningen.

§4 Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslagfra bestyrelsen. Kontingent til vejfonden fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Kontingenterne forfalder til betaling senest ved udgangen af februar forud for generalforsamlingen i juli.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2.
Generalforsamlingen finder sted hvert år den 3. lørdag i juli måned.
Stk. 3
Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen. Evt. forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde senest 4 uger før forsamlingens start.
Stk. 4.
Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 8 uger før afholdelsen. Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden samt revideret årsregnskab og eventuelt indkomne forslag og oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
Stk. 5.
Stemmeret har ethvert medlem, der har betalt kontingent forud for den ordinære generalforsamling - jf. § 4. Hver lejer eller ejer har én stemme, dog således at der kun er ret til en stemme pr. lejemål eller grundejer. I alle spørgsmål vedr. vejforhold samt opløsning af foreningen (jf. § 10 stk. 3.) har Naturstyrelsen dog 1 stemme pr. part.
Stk. 6.
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde. Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt mindst 5 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.
Stk. 7.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Der fremlægges separat og revideret regnskab for vejfonden til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingenter - herunder til vejfonden for det kommende regnskabsår.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.
Stk. 8.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal.
Stk. 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom en generalforsamling, bestyrelsen eller mindst 10 pct. af medlemmerne kræver det. Motiveret forslag fra medlemmerne skal skriftligt tilsendes bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen skal afholde ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat. Med mindst 8 dages varsel tilsendes alle medlemmer en skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

§ 6 Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2
Valget af de 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer gælder for 2 år, således at hvert år 2, henholdsvis 3 afgår.
Stk.3
Derudover vælges 1 suppleant. Suppleantperioden er 1 år.
Stk. 4
Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer og sekretær, i forlængelse af generalforsamlingen.
Stk.6
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens generelle politik og foreningens økonomi.
Stk. 7
Bestyrelsen afholder møder i fornødent omfang og beslutninger i bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Foreningen afholder omkostningerne i forbindelse med møder.
Stk. 8
Bestyrelsen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved større økonomiske dispositioner dog af en enig bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede.

§ 7 Eksklusion
Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer. Beslutningen om eksklusion tages op på en ekstraordinær generalforsamling efter de i §5 og §9 angivne regler.
Stk.2.
For medlemmer med pligt til medlemskab af foreningen er § 7 stk.1. ikke gældende.

§ 8 Foreningens regnskab
Foreningens regnskabsår er 1.januar til 31. december. Kontingentperioden følger regnskabsåret.
Stk. 2
Regnskabet revideres af en revisor. Revisoren vælges på generalforsamlingen.

§9 Vedtægtsændring
Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling under dennes dagsordens punkt 5. Til vedtagelse kræves at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2
En sådan vedtagelse samt referat af generalforsamlingen skal bekendtgøres for alle medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 10 Opløsning
Foreningens opløsning kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen på en derpå følgende generalforsamling.
Stk. 2.
Har 2/3 af de stemmeberettigede deltagere stemt for forslaget, men færre end 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkalder bestyrelsen senest 3 uger efter til en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtiguden hensyn til antal stemmeberettigede deltagere. Forslaget er endeligt vedtaget, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer
for forslaget.
Stk.3.
Foreningen kan fusionere med anden grundejerforening efter samtykke fra Jammerbugt Kommune. I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler. Vejfondens midler skal dog ved fusion eller andet, overføres til en fortsættende forening.


§ 11 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft fra generalforsamlingen den 17. juli 2010. Således vedtaget den 17. juli 2010 på generalforsamlingen
og senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. september 2011 og igen ændret den 21.7.2012 på generalforsamlingen
Bestyrelsen pr. 21. juli 2012:


Berigtigelse
Bestyrelsen har, fra Holger Thule Hansen, Fasansvinget 1, modtaget en indsigelse om referatet af generalforsamlingen, hvor han beder om en berigtigelse af sætningen under punkt 5: "De tilstedeværende grundejere tilsluttede sig indstillingen" idet der var 1 grundejerstemme imod.
Sætningen i referatet ændres til: " De tilstedeværende grundejere tilsluttede sig indstillingen med 1 stemme imod". (ændret 25.10.16)

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu