Retningslinjer for grunde - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Retningslinjer for grunde
Retningslinier for grunden
 
De retningslinier og forordninger, der findes omkring grundene i Blokhus Klitplantage, er begrundet i lejekontrakten, Lokalplanen, lovgivning om fredskovspligt og beskyttede naturtyper. For ejerne erstatter deklarationer de forordninger, der er angivet i lejekontrakten for lejerne. Der er hen ad vejen tilkommet retningslinier for enkeltemner, som ikke er optaget i lejekontrakt og deklarationer endnu.
  
Lokalplan nr. 200 ses her
Standart lejekontrakt ses her
Bestemmelser om fredskovspligt og beskyttede naturtyper ses her
Deklaration om udstykning og adgang m.v. ses her
Deklaration om vejvedligeholdelse m.v. ses her
Deklarationsrids til begge deklarationer ses her
  
Forordninger om enkeltemner
 
Retningslinjer for varmepumper
Luft-luftanlæg tillades.
Varmepumpen skal placeres på husets facade eller gavl (med den minimale afstand til muren, som enheden kræver) og placeringen skal tage hensyn til naboer.
Lydniveauet fra anlæggets udendørsdel må ikke overskride 50 dB.
Varmepumpen skal vedligeholdes, så unødig støj og piben fra ventilatormøllen undgås.
Såfremt anlægget kan ses af andre, end grundlejeren selv, skal varmepumpen afskærmes og afskærmningen have samme farve som huset.
Opsætning skal anmeldes til Naturstyrelsen med en teknisk specifikation af varmepumpen.
 
 
Retningslinjer for kæder
Kæderne må kun opsættes på vejstykket mellem vejen og sommerhuset, og mindst 5 meter fra vejkanten.
Stolperne, som kæden fastgøres til, kan være af træ eller jern og må maksimalt stikke 70 cm op over jordniveau og dimensionen ikke overstige 100 mm i diameter eller bredde.
Opsætning af kæder anmeldes til Naturstyrelsen og placering godkendes af skovløber Flemming Henriksen.
Ved særlige omstændigheder kan kæden placeres nærmere vejkant efter anvisning af Jon Lønstrup. Afgørelser herom sker ved en afvejning mellem æstetiske hensyn og kædens indbrudshæmmende effekt.
De opsatte kæder i området i dag, hvor der tidligere er givet en mundtlig eller skriftlig tilladelse, skal anmeldes til Naturstyrelsen inden 31/12-2011. Ved udskiftning skal disse kæder følge ovenstående retningslinjer.
 
 
Retningslinjer for grenaffald og andet affald
Motivering
Hugst og beskæring må, for lejerne, kun ske enten af Naturstyrelsen eller efter anvisning herfra. Bortskafning i disse tilfælde sker også af Naturstyrelsen.
For grundejernes vedkommende, skal den enkelte grundejer selv sørge for fjernelse af grenaffald og kan derfor ikke henlægge dette ved vejsiden, idet det ikke bliver fjernet af hverken Naturstyrelsen eller Foreningen. For at gøre reglerne helt klare herom, og for at undgå misforståelser fremover, har vi på hjemmesiden skrevet herom og endvidere i 2020 beskostet fjernelse af de dynger, der efterhånden var vokset. De blev fjernet uanset om der var tale om lejere eller grundejere, medlemmer eller ikke medlemmer.
 
 
Forslag fra Bestyrelsen vedtaget på GF 2020
Grenaffald, som opstår ved fældning eller beskæring af træer, buske eller andet på den enkelte grund, skal fjernes af grundejeren og må ikke henlægges ved vejsiden.
Såfremt det alligevel sker, kan grenaffaldet, af Foreningens vejudvalg, foranlediges fjernet på henlæggerens bekostning, såfremt det ikke efter en venlig henstilling er fjernet indenfor en rimelig frist
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold