Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Beredskabsplan    Tørkeindeks: 9,2   Beredskabsgrad: 1    Hjertestarter


Generalforsamling 2020
Der indkaldes til Generalforsamling 2020, som afholdes lørdag den 18. juli fra klokken 10 til ca. 12 på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Der afholdes grundejermøde sammen dag, lørdag den 18. juli fra klokken 9 til 10 også på Restaurant Nordstjernen i Blokhus
Grundet Corona krisen anmoder vi om, at der kun møder 1 person pr. husstand til Generalforsamling og grundejermødet.
Dagsorden til grundejermødet er:
1 Vejvedligeholdelse
2 Årsregnskab
3 Indstilling til GF om vejbidrag
4 Vejudvalg indstilling til generalforsamlingen
       Henrik Lindholm Kristiansen og Jesper Vognsgaard er villige til genvalg.
5 Forelæggelse af forslag fra bestyrelsen, se nedenfor, med indstilling til Generalforsamlingen

5 Orientering om Jammerbugt Kommune og drøftelse om ny lokalplan/husstørrelse, hvad er der sket siden sidst

6 Orientering om salgsprocessen og processen om de fremtidige salgspriser
7 Eventuelt

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Valg af et antal stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af:
- A: foreningens almindelige forhold:
      - a: Årsregnskab.
      - b: Fastlæggelse af kontingent.
- B: Vejvedligeholdelse:
      - a: Årsregnskab
      - b: Fastlæggelse af vejbidrag
      - c: Valg af vejudvalg.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne, der er ikke kommet forslag fra medlemmer, forslaget fra bestyrelsen der kan ses nedenfor og som er behandlet på grundejermødet i dag sættes til afstemning blandt grundejerne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til bestyrelsen.
           Jørgen Hein og Søren Thomsen er på valg, og begge er villige til genvalg, Suppleant Henrik Lassen er villig til genvalg. Alle tre indstilles til genvalg af bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
           På valg er Bent Åen og Niels Carlsen begge villige til genvalg

8. Evt.

Det reviderede regnskab kan ses her

Forslag fra Bestyrelsen
Motivering
Hugst og beskæring må for lejerne kun ske enten af Naturstyrelsen eller efter anvisning herfra. Bortskafning i disse tilfælde sker også af Naturstyrelsen.
For grundejernes vedkommende, skal den enkelte grundejer selv sørge for fjernelse af grenaffald og kan derfor ikke henlægge dette ved vejsiden, idet det ikke bliver fjernet af hverken Naturstyrelsen eller Foreningen. For at gøre reglerne helt klare herom, og for at undgå misforståelser fremover, har vi på hjemmesiden skrevet herom og endvidere i 2020 beskostet fjernelse af de dynger, der efterhånden var vokset. De blev fjernet uanset om der var tale om lejere eller grundejere, medlemmer eller ikke medlemmer.

Forslag fra Bestyrelsen
Grenaffald, som opstår ved fældning eller beskæring af træer, buske eller andet på den enkelte grund, skal fjernes af grundejeren og må ikke henlægges ved vejsiden.
Såfremt det alligevel sker, kan grenaffaldet af Foreningens vejudvalg foranlediges fjernet på henlæggerens bekostning, såfremt det ikke efter en venlig henstilling er fjernet indenfor en rimelig frist

På generalforsamlingen vil der blive særlig redegjort for drøftelserne med Naturtyrelsen om lejeregulering og grundpriser fremoverLæs referat af bestyrelsesmøde den 7.6.2020 her

NYT
Foreningen har indkøbt en hjertestarter, der er sat op på hjørnet af Havørns Allé og Slettevej. Instruktion i brug kan ses ved at trykke på Hjertestarter i det blå felt ovenfor.

Beredskabsplan for sommerhusområdet i Blokhus Klitplantage


Kære medlemmer

Beredskabsplanen er nu færdig og godkendt af Beredskab Nordjylland og Naturstyrelsen. Beredskabsplanen kan downloades i PDF her.
Hvis man trykker på Beredskabsplan ovenfor kommer man ind på planen i denne hjemmeside. Tørkeindeks og beredskabsgrad opdateres, når der er ændringer.
Planen er  oversat til tysk og engelsk, kan downloades her, den skal lamineres så alle huse i skoven kan få eksemplarer.

Venlig hilsen
Søren Thomsen
Sekretær i Bestyrelsen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu