Bestyrelsesmøder 23/24 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Herved indkaldes til bestyrelsesmøde den 7.6.2024 kl.11:00 i Blokhus
 
Dagsorden:
 
 1. Referat af 27.3.2024
 2. Skovens dag-evaluering og opfølgning (skilt ved branddam og skilt om brandfare ved Skovduesvinget)
 3. Økonomi og medlemmer
 4. Vejenes tilstand
 5. Generalforsamlingen den 20.7. - praktikken (dirigent-fortæring-på valg-billedet til udlodning mv.)
 6. Kvas og henvendelse til beredskabsstyrelsen?
 7. Jammerbugt kommune møde den 8.5.
 8. Nyt fra SSJK
 9. Branddaskere, nyt tilbud til medlemmer?
 10. Rebstigesagen
 11. Lokalplansudvalg?
 12. Forslag til GF fra bestyrelsen. Vedtægternes § 6 stk 2 ændres fra Stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes den 3. lørdag i juli måned, til Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juli måned.
 13. Evt.

1: Referat af 27.3.2024 godkendes uden kommentarer

2: Det er bestyrelsens indtryk, at Skovens dag gik fint, der var 46 deltagere og Jørgen Hein siger 50 til frokosten. De udstukne arbejdsopgaver blev udført, her må specielt nævnes oprydningen ved bækken, det var en omfattende opgave, en enkelt fik sig da også en dukkert.  Fjernelse af branddamsskiltet på Havørns Allé blev ikke gjort helt færdigt, men vi kommer og henter skiltet i uge 24.
Det advarselsskilt mod brandfare, der har været i spidsen mellem Skovduesvinget og Havørns Allé, bliver sat op igen i uge 24.

3: Der er 129 medlemmer, en grundejer har ikke betalt, det er et dødsbo, så vi afventer. Der er 39.000 i kassen, så vi opfordrer medlemmerne til selv at investere i branddaskere. En branddasker koster hos HD2412 (et selskab under Hededanmark) 478,75 kroner. Vejfonden er på 243.000.

4: Vognmand er for længst bestilt til vejforbedring.

5: Hans Henrik Henriksen spørges, om han vil varetage dirigentposten, og han takker ja - det bliver så bestyrelsen forslag. Der er aftalt det sædvanlige traktement med Kunstcafeen, regner med at vi max bliver 80. Vi erhvervede efter festen sidste år et kunstværk af Peter Vilhelm Nielsen. Dette kunstværk udloddes under generalforsamlingen til en af deltagerne.

6: Formanden skriver en sommermail til medlemmer hvor de nogle steder omfangsrige grendynger og deres fjernelse omtales. Naturstyrelsen fjerner selv sit grenaffald, hvis man som lejer har fældet uden tilladelse er det erfaringsmæssigt ret dyrt hvis Naturstyrelsen skal fjerne det. Ejere skal selv fjerne grenaffald. Formanden skriver først til Naturstyrelsen og siden Beredskabsstyrelsen ved manglende effekt. En Chef ved Beredskabsstyrelsen har for nylig på et møde i Jammerbugt Kommune, hvor vi deltog, udtrykt stor interesse for grenaffald henliggende i vores skove. Vi opfordrer alle til at få ryddet op hurtigst muligt.
Der kommer ingen container i år. Man kan lægger grenaffald, der hvor containeren plejer at stå. Grenaffaldet afhentes 14. juli, derefter må der ikke kastes grenaffald. Der er sendt seperat mail ud til alle med kortmarkering. KORREKTION afhentes lige før SCT Hans som er 23.6.

7: Vi var til det årlige møde mellem Jammerbugt Kommune og sommerhusforeninger. Det var et fint møde hvor Beredskabets repræsentant talte om brandfare, og nævnte vores beredskabsplan som et godt eksempel. Han talte også om den øgede brandfare, som grenaffald i skovene udgør. Beredskabet kommer gerne ud og giver påbud, derfor opfordrede han til at de enkelte selv sørger for at fjerne grenaffald. Andre emner på mødet var af mindre interesse for os.

8: Jørgen Hein er kommet med i bestyrelsen for SSJK, og beskriver en særdeles aktiv formand for denne organisation. Vi er den næst største forening i organisationen.  Vi er egentlig store nok til at klare sig os selv. Vil bruge det næste år til at finde ud af, om vi kan profitere ved at være medlem, det koster ikke ret meget.

9: Grundet den trængte økonomi i Foreningen, opfordrer vi til at medlemmerne selv køber branddaskere og hænger dem op et synligt sted på deres hus. Skovens branddaskere er i så dårlig stand, at de ikke kan bruges. Formanden sender en mail ud om dette, kan købes hos HD2412 for 498,75 plus fragt.

10: Ansøgningen om rebstigen på den høje klit ligger helt stille, vi har rykket, men der sker ikke noget.

11: Der har været nogen snak om vi skal nedsætte et lokalplansudvalg. Mht lokalpplan er vi meget bundne af de tinglyste regler, der er på vores grunde, derfor er der ikke meget plads til andet end det, der allerede er i lokalplan 200, vi tager emnet op på generalforsamlingen, vi er åbne overfor det

12: Bestyrelsen stiller et vedægts ændringsforslag nemlig § 6 stk 2. Ordlyden ændres fra: Den ordinære generalforsamling afholdes den 3. lørdag i juli måned, til Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juli måned.
Begrundelsen er, at der fremtidigt kan forudses bookingproblemer med konkurrerende selskaber, det binder også bestyrelsen uforholdsmæssigt meget.

13. Der er sendt brev til miljøministeriet om en ny periode med salgstilbud af grunde til lejere i skoven, den gamle 5 årige periode udløber i år.

Venlig hilsen
søren Thomsen
 


Bestyrelsesmøde den 27.3.2024 kl.11 i Blokhus.       
D
agsorden

1.    Referat fra 24.2.2024
2.    Økonomi-hvor mange har betalt-medlemmer-hus-grundsalg
3.    SSJK-drøftelse-generalforsamling den 21.4.
4.    Skovens dag..praktikken (Henrik afbud). plantning omkring pumpestation på Hj af Havørns Allé og Svalesvinget
5.    Vurderingsstyrelsens proces med hensyn til referenceejendomme/restriktioner til udsendelse til medlemmer.
6.    Stisagen-status efter skriv til Naturstyrelsen
7.    Lokalplan 200 ..arbejdsgruppe med hensyn til forslag til ny lokalplan?
8.    EVT og næste møde

1: Referat fra den 24. februar godkendes uden bemærkninger

2: 122 har betalt efter at betalingerne er kommet på PBS. 6 grundejere har ikke betalt endnu, og 4 lejere, som plejer at være medlem, har ikke betalt, så vi ender nok på 132 medlemmer ud af 138 mulige. Festen kostede 62000, og det er så årets underskud.

3: Vores medlemskab diskuteres, vi kan ikke rigtig se, at vi får noget ud af et medlemskab, på den anden side bør man måske være medlem af en paraplyorganisation. Vi forbliver medlem er år endnu og ser på hvilke områder, der arbejdes med i SSJK og hvordan økonomien er i foreningen, kontingentet har været på en rutchetur, startede med 500 kroner, blev så nedsat til det halve og er nu igen 500 kroner.. Jørgen Hein deltager og specielt deltager han som dirigent i generalforsamlingen 21.4. Søren mener ikke de er helt så langt fremme, som vi er. På Lokalplansområdet har vi været godt med i en del år.

4: Søren T sender indbydelser ud omkring skovens dag, som er lørdag den 11. maj, hvor vi mødes hos Jørgen Hein klokken 9:30 til morgenkaffe og rundstykke, sandvich samme sted omkring klokken 13.. Hein bor Mejse Allé nummer 5, der sendes Indbydelse på mail og på hjemmesiden. Vi beder om tilmelding på jheinaalborg@gmail.com . På opfordring af Dorthe Wendelboe tilføjer vi plantning omkring pumpestationen på Havørns Allé til arbejdsopgaverne.

5: I anledning af de ny ejendomsvurderinger sender vi en meddelelse ud til medlemmerne sammen med et følgebrev, hvor vi beskriver alle de indskrænkninger vi lever med på vores grunde i forhold til grunde uden for vores område. Det har vist sig at der er valgt nogle referencegrunde i forhold til vores, som ligger uden for vores område, og som ikke er belagt med indskrænkninger og som dermed ikke kan bruges som sammenligningsgrundlag.

6: Vi har sendt forslag til rebstige ved adgangen til stranden over den store klit til Naturstyrelsen, vi har ikke fået svar, og der rykkes for svar.

7: Vi skriver til Jammerbugt Kommune og beder om status på ny lokalplan 200. Overvejer, at nedsætte en arbejdsgruppe, men vi er nok ikke i tvivl om vore ønsker efter de sidste års drøftelser på generalforsamlinger samt tidligere kommunikation med Jammerbugt Kommune.

8: Næste møde bliver 7. juni klokken 11.

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde den 24. februar 2024 i Blokhus
Dagsorden
1.    Referat fra 3.11.2024
2.    Siden sidst og storme mv.
3.    Økonomi-kontingent
4.    Vejene
5.    Skovens dag i 2024: Emner til udbedring
6.    Status på klittovet
7.    Affaldscontainere og evaluering
8.    Postanlæg?
9.    Ejendomsvurderingerne?
10.  EVT og næste møde
 
1: Referat fra den 3.11.2023 godkendes uden bemærkninger

2: Siden sidst har vi haft 2 kraftige storme, der er målt 46 sekundmeter i Saltum under den sidste om morgenen den 24.2.2024, det er 10 sekundmeter over orkan!! I plantagen er der ikke sket det store , et par væltede træer er alt. Ellers er alt ved det normale, der er rigtig meget vand i skoven, Nørresø er godt og vel fyldt op.

3: Der er solgt 83 grunde, stadig 132 medlemmer, regnskaber for Vejfond og For Foreningen gennemgås, der er et underskud i Foreningen på 53.848,54 grundet sommerfesten.

4: Vejene er ordnet i det sene efterår, har holdt rigtig godt trods megen regn. Skal ordnes igen formentlig lige efter påske.

5: Skovens dag er i år den 11. maj, hvor vi mødes hos Jørgen Hein, Mejse Allé nr. 5. til morgenmad og måske en lille en! Den stolpe, der har markeret opgangen fra stranden til Havørns Allé er forsvundet i vinterens storme, den skal reetableres. Vores 2 bænke, som i øvrigt er flittigt besøgte i sæsonen skal have en gang træbeskyttelse igen. Stien fra Havørns Allé til klitten skal buskryddes, bækken i den anden ende af plantagen skal renses op, vi kan overveje at trampe en ny sti på nordsiden af bækken, der skal en stejl nedgang til stranden nok jævnes noget. Sydsiden af bækken er næsten ufremkommelig, men det er ikke noget nyt, hvis man ser tilbage i tiden. På Hjørnet af Svalesvinget står et metalskilt med henvisning til Branddam. Den er ikke relevant længere, og skal tages op. Skiltet kan måske med anden tekst bruges ved opgangen fra stranden til Havørns Allé.  Der vil blive udsendt invitation både på mail og via hjemmesiden når tiden for Skovens Dag nærmer sig Slut april.

6: Der er sendt ansøgning om en rebstige adgang over den store klit fra stranden til Havørns Allé, den er sendt til Naturstyrelsen, og når de har godkendt så videre til Klitdirektoratet. Vi når det derfor ikke til Skovens dag, man må formentlig lave et team i løbet af sommeren til opgaven.

7: Så vidt bestyrelsen kan se fungere affaldsordningen tilfredsstillende.

8: Der er intet nyt om det varslede postanlæg, vi slipper måske!

9: Grundet inflationen stiger lejen på lejede grunde nok. Formanden arbejder på en fortegnelse over alle de hindringer, der er på vores grunde mhp fremtidige klager over grundvurderingerne.

10: Ikke noget til eventuelt

Næste møde i forbindelse med påsken foreløbig den 27.3.2024 klokken 10 eller 11 i Blokhus

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde Fredag den 03.11.2023 klokken 11 - 13 i blokhus
 Dagsorden:
 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 16.6.2023/samt generalforsamling den 15.7./konstituering af bestyrelsen.
 2. Medlemmer og økonomi (bilag fra Søren)
 3. Evaluering af fødselsdagsfesten den 15.7. og økonomien.
 4. Skovens dag i 2024-dato-opgaver (sti fra stranden) Materialet fra Rødhus(Henrik medbringer deres ansøgning/tegning)
 5. Ejendomsvurderingerne og evt. orientering herom?
 6. Affaldscontainere og erfaringer indtil videre.
 7. Nyt om postkassesystemet?
 8. Nyt medlem til SSJK-bestyrelsen?
 9. Evt

Afbud fra Søren Thomsen og Søren Hald
 1. Referater fra bestyrelsesmøde den 16.6 og fra generalforsamlingen den 15.7 godkendt. Bestyrelsen konstituerede sig med samme poster som hidtil.

 2. Medlemstal er status quo med 132 medlemmer og 20.407,52 på foreningskonto og 204.701,20 i vejfonden. Renovering af vejene er bestilt før efterårsferien, men udsat grundet vognmandens sygdom. Renovering vil dog snarest finde sted, idet Henrik kontakter vognmanden herom.

 3. Der var enighed om at 80 festen forløb perfekt og stor tak til Henrik for koordinering mv.

 4. Skovens dag bliver den 11.5.2024 og opgaver fastlægges på de næste møder. Der igangsættes ved Henrik procedure om ansøgning til Kystdirektoratet med forventelig lang behandlingstid jf. Rødhussagen.

 5. Bestyrelsen skriver til alle medlemmer om de konkrete restriktioner på vore ejendomme og grunde som kan få betydning for de igen udsatte vurderinger. Formanden udarbejder en skrivelse herom og ligeledes til Skat i form af en generel henvendelse til Vurderingsstyrelsen.

 6. Affaldssystem fungerer udmærket og mange pæne hegn er opsat.

 7. Det forlyder at der ikke påtvinges et postkassesystem, men der  bliver frit valg. Undersøges via SSJK som dækker hele området i Kommunen

 8. Jørgen Hein indvilliger i at indtræde i bestyrelsen for SSJK

 9. Naturstyrelsen har bedt os fjerne skiltet om forbud mod ridning ved klitfoden ved Havørns Allé…Henrik skruer det af, men pælen bevares og Naturstyrelsen får besked herom, idet henvendelsen er foranlediget af Kystdirektoratet og udelukkende går på skiltet om ridning.

 10. Formanden indkalder til næste møde i bestyrelsen

Referent
Formanden


Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold