Bestyrelsesmøder 22/23 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøde Fredag den 03.11.2023 klokken 11 - 13 i blokhus
Dagsorden:
 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 16.6.2023/samt generalforsamling den 15.7./konstituering af bestyrelsen.
 2. Medlemmer og økonomi (bilag fra Søren)
 3. Evaluering af fødselsdagsfesten den 15.7. og økonomien.
 4. Skovens dag i 2024-dato-opgaver (sti fra stranden) Materialet fra Rødhus(Henrik medbringer deres ansøgning/tegning)
 5. Ejendomsvurderingerne og evt. orientering herom?
 6. Affaldscontainere og erfaringer indtil videre.
 7. Nyt om postkassesystemet?
 8. Nyt medlem til SSJK-bestyrelsen?
 9. Evt

Afbud fra Søren Thomsen og Søren Hald
 1. Referater fra bestyrelsesmøde den 16.6 og fra generalforsamlingen den 15.7 godkendt. Bestyrelsen konstituerede sig med samme poster som hidtil.

 2. Medlemstal er status quo med 132 medlemmer og 20.407,52 på foreningskonto og 204.701,20 i vejfonden. Renovering af vejene er bestilt før efterårsferien, men udsat grundet vognmandens sygdom. Renovering vil dog snarest finde sted, idet Henrik kontakter vognmanden herom.

 3. Der var enighed om at 80 festen forløb perfekt og stor tak til Henrik for koordinering mv.

 4. Skovens dag bliver den 11.5.2024 og opgaver fastlægges på de næste møder. Der igangsættes ved Henrik procedure om ansøgning til Kystdirektoratet med forventelig lang behandlingstid jf. Rødhussagen.

 5. Bestyrelsen skriver til alle medlemmer om de konkrete restriktioner på vore ejendomme og grunde som kan få betydning for de igen udsatte vurderinger. Formanden udarbejder en skrivelse herom og ligeledes til Skat i form af en generel henvendelse til Vurderingsstyrelsen.

 6. Affaldssystem fungerer udmærket og mange pæne hegn er opsat.

 7. Det forlyder at der ikke påtvinges et postkassesystem, men der  bliver frit valg. Undersøges via SSJK som dækker hele området i Kommunen

 8. Jørgen Hein indvilliger i at indtræde i bestyrelsen for SSJK

 9. Naturstyrelsen har bedt os fjerne skiltet om forbud mod ridning ved klitfoden ved Havørns Allé…Henrik skruer det af, men pælen bevares og Naturstyrelsen får besked herom, idet henvendelsen er foranlediget af Kystdirektoratet og udelukkende går på skiltet om ridning.

 10. Formanden indkalder til næste møde i bestyrelsen

Referent
Formanden

Bestyrelsesmøde fredag den 16.06.2023 klokken 11 - 13 i Blokhus
Dagsorden
1.
Referat fra den 5.5.2023
2. Økonomi - restancer?
3. Skovens dag - evaluering
4. Fødselsdagsfesten den 15.07.23 (hele praktikken og drejebog) samt økonomi og mad mv
5. Generalforsamlingen den 15.07.2023 - gennemgang af forløbet
6. Container ordningen?
7. Evt.

1. Referat af 5.5.23 godkendes uden bemærkninger

2. Antal medlemmer er aktuelt 132 ud af 138 mulige. 2 har aktivt tilkendegivet, at de ikke ønsker medlemskab. Økonomien er fortsat god, og der er ingen restancer.

3.
Bestyrelsen anser Skovens Dag for meget vigtig for foreningen. Ved skovens dag knyttes kontakter mellem medlemmerne, der er god mulighed for nytilkomne at lære andre at kende. Der var som vanligt god stemning og de angivne opgaver blev udført. Der var mødt over 30 til Skovens Dag.

4.
Der ver i øjeblikket omkring 80 endeligt tilmeldte til jubilæumsfesten. Alle forhold omkring festen blev drøftet, bestillinger af forskellig art er på plads, maden er bestemt og underholdning er på plads. Der er fortsat usikkerhed omkring den første tilmeldingsrunde, som var for at vejre stemningen og den endelige tilmelding, derfor sendes der en reminder ud snarest. Festen begynder klokken 14, man skal selv medbringe kaffe/te og krus, der er underholdning ved Bent Aaen efter spisningen. Vi har brug for hjælp af 3 mand til opsætning og nedtagning af teltet og opsætning af borde, firmaet møder selv med 3 mand. Budgettet omkring festen godkendes af bestyrelsen.

5.
 Generalforsamlingen starter klokken 10 og bestyrelsen møder klokken 9, GF forløber efter sædvanligt mønster. Dirigentjobbet er ikke helt på plads endnu. Budgetter 23/24 gennemgås.

6.
 Containerordningen fortsætter i 2024 i ugerne omkring pinse.

7. Evt - intet

Næste møde 15. juli klokken 9

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde fredag den 5.5.2023 kl.11-12 i Blokhus
 Dagsorden
1.     Referat fra mødet den 5.4.2023
2.     Økonomi-restancer
3.     Skovens dag-gruppeopdelinger og opgaver
4.     Jubilæet den 15.7.2023 og status fra festudvalget/indbydelse udsendes
5.     Evt.og næste møde

1: Referat af mødet den 5.4.2023 godkendes uden bemærkninger
 
2: 125 medlemmer har betalt kontingent, 75 medlemmer har betalt vejbidrag, 7 ejere er i restance. Der rykkes for de manglende betalinger. Når de er betalt har vi det største antal medlemmer nogensinde
 
3: Som tidligere meddelt møder vi lørdag den 6. Maj klokken 09:30 hos Henrik, Mejse Allé 7 Klokken 9:30. Bestyrelsen ser 6 opgaver, der skal udføres: Hældende skilt ved indkørslen til skoven skal rettes op, der skal renses op i Bækken og det oprensede skal fjernes, hybenroser skal slås ved nedgangen til stranden fra Havørns Allé og affaldet skal fjernes, der skal slås omkring alle vejskilte i sommerhusområdet, der skal slås græs på teltpladsen og vores bænke (2 stk.) skal have klar Gori. Hvis tid til overs kan de værste huller i vejene fyldes med grus, vores vognmand er syg og kan ikke umiddelbart lave vores veje igen.
 
4: Faciliteter til jubilæumsfesten er bestilt, hjælpepersonale skal organiseres og mad bestilles. Der udsendes endelig invitation med endelig tilmelding. Foreløbig tilmelding på omkring 100 personer.
 
5: Processen omkring tovstien til stranden startes op. Næste møde klokken 11 den 16. juni.
 
Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde onsdag den 5.4.2023 kl. 11:00 i Blokhus
 
Dagsorden:
 1. Godkendelse af referat af 3.2.2023
 2. NST og orientering om salg af grunde samt status på hus/grundsalg (Havørns Alle 1 og Brændevinsstien 5 er noteret til salg dd.)
 3. Økonomien
 4. Skovens dag og projekter samt forløb(invitation mv.)
 5. Jubilæet—antal og dagens forløb
 6. Generalforsamlingen lørdag den 15.7.2023 (sange mv)
 7. Tovstien og proces
 8. Kontingent indbetalinger…status
 9. Evt. og næste møde (5.5.2023)   

1: Referat fra mødet den 3.2.2023 godkendes uden kommentarer.

2: Efter henvendelse til Naturstyrelsens centradminiatration får vi nu oplysninger om køb og salg i skoveninklusive navne og adresser. Der er lige nu 4 huse/grunde til salg i Klitplantagen.

3: Der er nu indbetalt kontingenter fra 111 medlemmer, der mangler i øjeblikket indbetaling fra 16 ejere, der er således 127 medlemmer af foreningen, det højeste antal nogensinde. Der er kommet en del nye medlemmer til efter indførelse af det ny betalingssystem. Økonomien har det godt både i Foreningen og i vejfonden. Vejene blev ordnet inden påske, men det regnede umiddelbar efter og derfor er der igen hulleri vejene, de ordnes påny efter påske.

4: Skovens dag er den 6. maj, hvor vi mødes hos Henrik, Mejse Allé 7 klokken 09:30 til morgenmad, senere samles vi samme sted klokken 1 til sandwich. Arbejdsopgaver er følgende: Oprensning ved Bækken, rensning af stien til vandet ved Havørns Allé for hyben roser, bænkene skal males, der skal klippes omkring vejskilte, små huller i vejene repareres og et skævt skilt ved indkørslen til skoven rettes op.

5: 105 har foreløbig givet udtryk for at ville komme til sommerens jubilæumsfest efter årets generalforsamling. Der bestilles 9 X 15 meter telt incl. borde, stole og service. Foreningen giver fadøl og der sælges vin, ellers medbringes selv vin, hvis det ønskes. Traktementet er en buffet. Der skaffes folk til at stå i baren og til at ordne maden. Der bestilles toiletvogne. Tidspunkt er klokken 14 efter generalforsamlingen. Der sendes officiel invitation ud efter skovens dag.

6: Generalforsamlingen er lørdag den 15. juli hvor vi mødes klokken 10:00 på Restaurant Nordstjerrnen, GF varsles nu på forsiden sammen med angivelse af formalia omkring GF.

7: Det tovgelænder og rebstigetrappen vi har planlagt med over den høje klit skal godkendes af Klitdirektoratet og der er en sagsbehandlingstid på min. et år. Vi går i gang nu og i bedste fald kan vi lave arbejdet til næste års skovens dag. Eksempel på rebstige og gelænder kan ses i Rødhus Nord.

8: Status på kontingentinsbetalinger er 111 betalt og der mangler 16 ejere - de rykkes, ellers kører det som forventet.

9: Alle har formentlig fået brev fra Jammerbugt Kommune om at der udleveres to affaldsbeholdere, man skal selv fjerne den gamle. Formalia omkring opstilling og beholdernes omgivelser er nøje beskrevet i den folder, der ligger på denne hjemmeside se her. Vi deltager i Sammenslutningens generalforsamling 22. april, Søparken, Aabybro klokken 10, ST deltager fra bestyrelsen. Næste møde er 5. maj kloken 11.

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde fredag den 3.2.2023 kl. 11:00-12:30 i Blokhus
Dagsorden:
 1. Referat af 13.11.2022
 2. Økonomi/solgte grundemeter telt incl. borde, stole og service
 3. Vejforhold
 4. Jubilæet-hvor langt er vi? Min. Antal deltagere?
 5. Skovens dag..andre aktiviteter end de aftalte.
 6. Kontingent indbetaling plus info om 80års deltagelse.
 7. Evt.

1: Referat af 13.11.2022 godkendes uden kommentarer. Bemærkning til punkt 5 fra sidste bestyrelsesmøde; vi har på trods af flere rykkere kun fået et initialt svar fra Naturstyrelsen på problematikken omkring bålpladsen i sydlige ende af skoven, svaret gik ud på at henvendelsen var videresendt til anden medarbejder. Rent forvaltningsmæssigt er det ikke i orden, at der ikke bliver svaret på gentagne henvendelser, vi tager problematikken et niveau højere op.

2: Regnskaberne er OK, der er nu 123 kontingentbetalende medlemmer. Der er solgt 82 grunde, det er 3 mere end ved sidste referat. Vi har 2 tilkendegivelser på de ikke vil være medlemmer af foreningen, altså er der 136 mulige medlemmer af foreningen. Der sendes opkrævninger ud til alle medio februar til betaling ultimo marts, det gælder både kontingent til forening og vejbidrag. Ud fra denne opkrævning kan man tilmelde betalingen til betalingsservice fremadrettet.

3: Vejene er for nuværende elendige, men det er for tidligt at gøre noget ved det lige nu. Vejene rettes op om en måneds tid.

4: Jubilæet er samme dag som generalforsamlingen, nemlig den 15. juli og tidspunktet er klokken 14. Festudvalget arbejder på sagen med telt, borde, service, underholdning, fadøl og mad. Foreningen giver mad og fadøl samt kaffe, hvis man vil have vin til maden må man selv medbringe. Vi skal helst være 50 deltagere eller derover og deltagerkredsen er forældre og børn i skoven. Vi sender snarest en anmodning om tilkendegivelse om deltagelse ud, så festudvalget har et cirka antal at arbejde med. Senere kommer en endelig tilmelding.

5: Skovens dag er lørdag den 6. maj, vi arbejder fortsat med en rebstige ved den høje klit som omtalt i sidste referat, vi skal have styr på, om det kræver tilladelse og af hvem. Bækken skal renses op, den er noget tilstoppet efter sidste storm.

6: Vi overgår til kontingent betaling via betalingsservice, og der sendes ud senere i februar. Vores problem er, at vi muligvis ikke er helt på forkant med navne og adresser på alle ejere/lejere idet Naturstyrelsen nægter at opgive dem til os ved ejer/lejerskift.

7: Der foreligger et forslag til rammer omkring lokalplanforslag fra kommunen, vi skal tage stilling til det snarest. Lejen for sommerhuse forventes sat op, idet lejen reguleres via nettoprisindekset, og det er steget omkring 10 %.

Venlig hilsen
Søren Thomsen


Bestyrelsesmøde søndag den 13.11. 2022 kl. 10:00 i Blokhus
 
Dagsorden:
 
1.       Godkendelse af referat fra 16.9.2022
2.       Økonomi/solgte grunde siden sidst
3.       Naturstyrelsen og relationer hertil
4.       Endelig beslutning om bump ved Havørns Alle jf. orientering fra Søren og Henrik. Foreningsretlige grundlag.
5.       Bålpladsen ved Søndersø og vandslange.
6.       Skovens dag den lørdag den 6.5. 2023 og foreløbige aktiviteter
7.       Julehilsen til medlemmerne om 80 års fejringen
8.       80 års fejringen - foreløbig drejebog udarbejdes(HH og JH)
9.       SSJK nyt(HH)
10.   Evt.

1: Referat af bestyrelsesmødet den 16.9.2022 godkendes uden bemærkninger.

2: Foreningen har 73.616,06 kroner i kassen, der er 171.652,71 kroner i vejfonden. De løbende regninger er betalt, nogle af dem har været meget længe undervejs. Så vidt vi ved er der stadig solgt 79 grunde. Den planlagte PBS-ordning er ikke i funktion endnu.

3: Vi har ingen fast relation til Naturstyrelsen mere. Vi kommunikerer om enkeltsager, men der er ikke faste konsultationer mere. Naturstyrelsen holder stadig øje med, hvad der foregår i sommerhusområdet. Hvis folk eksempelvis selv fælder træer på lejet grund, bliver det påtalt, og i grovere tilfælde bliver grunden inspiceret af Naturstyrelsen, og der kommer en eller anden konsekvens i forhold til brud på kontrakten. De ejede grunde hører under Miljøministeriet, der bliver også på dette område holdt øje med, om de tinglyste deklarationer overholdes. Vi får konsekvent ingen meddelelser om ny ejere herunder grundkøb fra Naturstyrelsen. Enkelte ejendomsmæglere er flinke til at meddele os ejerskifte.

4: Bestyrelsen har ved flere møder vendt vejbump på Havørns Allé og vi er kommet til den konklusion, at vi fastholder de eksisterende bump. Der blev indhentet en pris på 47.000 kroner for at få bump asfalteret og dermed jævnet lidt ud, jævnfør sidste bestyrelsesreferat.  Kontakt til anden beboer ved bump viser stor tilfredshed med tilstanden som den er nu, farten er effektivt sat ned til acceptabelt niveau og adspurgte ønsker ikke ændring af bump.
På generalforsamlingen faldt Peter Højmoses forslag til fjernelse af bump ved afstemning og bestyrelsen lovede desuagtet at drøfte sagen igen i regi af bestyrelsen. Vor konklusion er, at der er generel tilfredshed med bumpene og at de få gener opvejes af trafiksikkerheden og den klart lavere hastighed. Generalforsamlingens beslutning opretholdes derfor efter sit indhold. Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet.

5: Søren Thomsen skrev til Naturstyrelsen i August, indtil nu ingen svar. Naturstyrelsen rykkes for svar.

6: Skovens dag er lørdag den 6.5.2023 og Skovens dag følger samme model som tidligere. Opgaver i 2023 bliver at montere rebstiger på den stejle klit ved Havørns Allé ligesom de findes på to klitter i Rødhus Nord, stien til samme klit skal ryddes for vildt voksende roser, bænke skal males og skilte skal frilægges. Der kommer nærmere når vi nærmer os.

7: Formanden kommer med en julehilsen til medlemmerne.

8: Vi har arbejdet videre med et jubulæumsarrangement efter GF den 15. juli 2023 i et telt på vendepladsen ved Ugle Marianes sti. Det bliver buffet med tilhørende fadølsanlæg, vin må deltagerne selv medbringe bestyrelsen vil ikke påtage sig at ramme den individuelle vinsmag. Vi tilstræber levende musik og en festtaler. Vi skal have en tilkendegivelse fra medlemmerne og deres familie om, hvor mange, der deltager. Buffet kunne være fra Slagter Stiller i Aalborg eller fra Skulpturparken i Hune.

9: Jammerbugt Kommune er i gang med at revidere det såkaldte 2011 grundlag for udarbejdelse af ny lokalplaner. I den forbindelse er SSJK (Sammenslutningen af Sommerhusejere i Jammerbugt Kommune) en meget aktiv deltager. Der findes et udsendt materiale og en fremgangsmåde, som deltagende foreninger kan benytte for at gøre deres indflydelse gældende, og vi er blevet opfordret til at gøre dette. Det indebærer et stort medlemsmøde med gruppearbejder og besvarelse af en række detaljerede spørgsmål.
Vores forening er i den unikke situation, at vi er de eneste, der er underlagt fredskovspligt og to deklarationer om vores grunde og bygninger. De fleste spørgsmål i gruppearbejdet er derfor irrelevante for os, idet der på forhånd er taget stilling til spørgsmålene. Tilbage står spørgsmålet om husstørrelse. Bestyrelsen har i 2017 i forbindelse med helhedsplanen meddelt Kommunen vores ønsker til en ny lokalplan, herunder en husstørrelse på 150 kvadratmeter, kan ses her. Ønskerne blev gentaget ved brev af 2018 til Kommunen og de ligger fortsat på Kommunens prioriteringsliste.
Vi svarer SSJK, at vi ikke har behov for et stort anlagt medlemsmøde, da vi allerede i 2017/18 gjorde rede for vores ønsker til fremtidig lokalplan, og at de siden har været at finde på Kommunens prioriteringsliste.

10: Næste møde omkring jul/nytår.

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Bestyrelsesmøde fredag den 16.9.kl. 11:00-12:30 i Blokhus.
Dagsorden:
1.Konstituering af bestyrelsen
2.Økonomi/solgte grunde/medlemmer
3.Opfølgning på generalforsamlingen
a. Bump
b. bålpladsen ved Søndersø
c. Grundstykket ved indkørslen (er opgivet)
4.Intiativer 2022/23?
5. 80 års festen… oplægget fra Henrik og det videre forløb (tidspunkt mv.)
6.Evt.

1: Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen, konstitueringen er uændret fra tidligere år.

2: Der er ikke solgt/købt ejendomme i plantagen siden sidst, således heller ingen ny medlemmer. Der er 178.402,45 kroner i vejfonden og 75.091,06 kroner i Foreningen.

3:  a) Henrik Lindholm Kristiansen (vejudvalg) deltager ikke i dages møde, men har sendt os hans første overvejelse omkring bump på Havørns Allé. Bestyrelsen konstaterer, at der er fuld effekt af de etablerede bump, det har sat farten ned til det ønskede niveau. Der var på generalforsamlingen udbredt tilfredshed med fartnedsættelsen, men en del ønskede knap så ”dramatisk” bump. Kunsten er så at mildne bumpet, uden at det går ud over den fartdæmpende virkning, dette er nok ikke muligt. Kommunen er indforstået med at vi ændrer på bump højden. En ændring til blødere bump med asfaltdække vil koste 47.000 kroner incl. moms (tilbud fra NNC industri). Bestyrelsen har drøftet dette og er umiddelbart tilbageholdende grundet prisen. Vi undersøger fortsat et blødere bump og kontakter kommunen, om vi kan lave en aftale med den. Vi skal sikre os, at et blødere bump stadig er tilstrækkeligt fartdæmpende. Vi undersøger om der kan laves en byttehandel med det firma, der har leveret bump, således at vi får et bump der er lavere, men det er usikkert om et lavere bump vil afhjælpe de gener, der er beskrevet fra naboen til bumpet. Henrik har fortsat bolden, og bestyrelsen arbejder videre med problematikken. Fysisk er fornemmelsen af bumpets grovhed en funktion af bilens hastighed, hvor kort bumpet er i forhold til højden, og dermed pludseligheden og størrelsen af den vertikale acceleration af bilen.
Bestyrelsen drøftede stemmeafgivning ved generalforsamlingen i forhold til vejforhold. Der var på generalforsamlingen diskussion om, hvem der kunne stemme om vejforhold, og der er ingen ændringer i forhold til tidligere, så stemmeretten beror hos ejerne og således hos Naturstyrelsen på vegne af lejerne.
b) Søren Thomsen har skrevet til Christina Kjærby, Naturstyrelsen i Skagen omkring brandsikkerhed på overnatningspladsen ved ”Den Brede Vej” syd for Søndersø og fået svar tilbage, at henvendelsen er videresendt til Helene Overby som er ansvarlig for Naturstyrelsens friluftsfaciliteter og som kan redegøre nærmere for overvejelser og retningslinjer for Naturstyrelsens overnatningspladser og tilhørende bålsteder. Søren går forbi en gang om ugen og kan konstatere, at pladsen og bålstedet bliver brugt, også i den meget tørre tid, hvor vi havde tørkeindeks på 10 og moderat til høj risiko i brandfareindeks. Vi forventer svar fra Naturstyrelsen.
c) Kommunens planer om salg af grundstykke på strækningen mellem Hune og Blokhus er skrinlagt og grunden vil ikke blive bragt i udbud.

4: Skovens dag er lørdag den 6. maj, og containere tilstræbes placeret i uge 19 og 20, denne gang på Slettevej.

5: Henrik (festudvalget) har haft overvejelser omkring et jubilæumsarrangement, som også var et tema på generalforsamlingen. Der kan placeres et 9 x 9 meter telt på vendepladsen ved Ugle Marianes Sti, forudsat at det henkastede grenaffald fjernes fra vendepladsen. Bestyrelsen tænker et frokostarrangement, kunne være en buffet leveret af en lokal virksomhed, umiddelbart efter generalforsamlingen den 15. juli 2023 omkring klokken 13. Der vil være sponsoreret mad og fadølsanlæg, en eller anden form for underholdning og musik. Vi drøfter videre, hvem der kan deltage og hvor mange pr husstand. Senere vil vi anmode om tilkendegivelse om deltagelse fra vore medlemmer så vi har et klart billede af omfanget af festen, ultimativt en egentlig tilmelding. Hvis det skal gøres ordentligt ender vi på et større beløb, derfor skal vi være sikre på hvor mange der deltager, på forhånd forventer vi mindst 80 deltagende.

6: SSJK (Sammenslutningen af Sommerhusejere i Jammerbugt Kommune) har fået ny formand, og der synes at være øget aktivitet i foreningen i hvert fald overfor nye lokalplaner. Der ønskes fremsendt krav/ønsker til formandsmødet med kommunen (drøftelse af lokalplaner). Vi har som bestyrelse tænkt os at lave en liste om vores lokale ønsker til en ny lokalplans om kan fremsendes til SSJK, denne liste skal være vægtet i forhold til hvad vi lægger vægt på. Allerførst har vi foreslået SSJK at der laves et formøde forud for mødet med kommunen, hvor alle de deltagende bestyrelser er repræsenteret. Det har vi fået positivt svar på.
SSJK har fået ny hjemmeside, hvor man kan se alt om denne forening. https://ssjk.dk/

Venlig hilsen
Søren Thomsen


Bestyrelsesmøde søndag den 24. juli efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med
Fleming Friis Larsen som formand,
Jørgen Hein som næstformand,
Søren Hald som kasserer,
Henrik Lindholm Kristiansen som kontakt til NST og medlem af vejudvalget og
Søren Thomsen som sekretær og webmaster.

Søren Thomsen
Sekretær
 
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold